صنايع سنگ ايران

صنايع سنگ ايران

گیوتین گردویی(تنه درختی)